برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان ، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافت های ناکارآمد شهری