معاونت بازآفرینی شهری و مسکن

ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت شناسه زیرخدمت
1 تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک حرفه ای مرتبط با مهندسی ساختمان 15061681000 -
2 صدور پروانه اشتغال به کار (مهندسی و کاردانی) اشخاص حقوقی 13041682000 13041682108
3 صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی) 13041682000 13041682105
4 صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی 13041682000 13041682100
5 صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای کنترل بازرسی (شخص حقوقی) 13041682000 13041682110
6 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء و انتقال) 13041682000 13041682104
7 صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء و انتقال) 13041682000 13041682103
8 صدور پروانه اشتغال به کار (مهندسی و کاردانی) شخص حقوقی "طراح و ناظر" 13041682000 13041682109
9 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) 13041682000 13041682107
10 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) 13041682000 13041682101
11 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) 13041682000 13041682106
12 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) 13041682000 13041682101
13 نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استانها 15061679000 -
14 اقدامات فرهنگی و ترویجی و اطلاع رسانی در راستای اهداف بازآفرینی 15061761000 -
15 شناسایی و اولویت بندی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف به تفکیک گونه های مختلف 15021758000 -
16 برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان ، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافت های ناکارآمد شهری 18051760000 -
17 مدیریت و راهبری توسعه خدمات (روبنایی - زیربنایی) ارتقای زیرساختها و تجهیز فضاهای شهری در محدوده ها و محله های هدف - -
18 توانمندسازی ساکنین بافتهای ناکارآمد شهری 19091767000 -
19 تشخیص صلاحیت و حمایت از فعالیت نهادهای توسعه گر در پروژه های بازآفرینی شهری 15061766000 -
20 مدیریت و راهبری راه اندازی نهادها و مراکز توسعه محله 15061764000 -
21 صدور گواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه های بازآفرینی شهری 15061763000 -
22 مدیریت و راهبری مرمت و بهره برداری مجدد از ساختمانها و مجموعه های ارزشمند شهری در محدوده ها و محله های هدف 15021770000 -
23 مدیریت و نظارت بر کیفیت ساخت و ساز 15021769101 -