مدیریت و راهبری مرمت و بهره برداری مجدد از ساختمانها و مجموعه های ارزشمند شهری در محدوده ها و محله های هدف