مدیریت و راهبری توسعه خدمات (روبنایی - زیربنایی) ارتقای زیرساختها و تجهیز فضاهای شهری در محدوده ها و محله های هدف