شناسایی و اولویت بندی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف به تفکیک گونه های مختلف