صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)