صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)