صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)