اقدامات فرهنگی و ترویجی و اطلاع رسانی در راستای اهداف بازآفرینی